การเสวนาผู้ตรวจประเมิน การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

 

กำหนดการเสวนาผู้ตรวจประเมิน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
———————-


เวลา ๐๘.๓๐ น. เปิดระบบเข้าห้องประชุม ZOOM 
เวลา ๐๙.๐๐ น. นำบูชาพระรัตนตรัย กล่าวเปิดการเสวนาและให้นโยบาย
                          โดย พระสุวรรณเมธาภรณ์ ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เวลา ๐๙.๒๐ น. แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
                         โดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
เวลา ๐๙.๕๐ น. เสวนาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
                          องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ ๒
เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. เสวนาการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
                          องค์ประกอบที่ ๓ – องค์ประกอบที่ ๖
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปิดการเสวนา
                         โดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 


หมายเหตุ กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม