วารสาร ที่อยู่ในฐาน TCI และการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

-การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-รายชื่อวารสารที่ขึ้น ฐาน TCI  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

*หมายเหตุ บทความวิชาการ หรือบทความวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ที่ไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลที่สำนักงานประกันคุณภาพนำเสนอ คณะกรรมการสามารถที่จะนำข้อมูลมาใช้ในการตรวจประเมินฯได้