แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

  แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐