อบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ ๑๓ มิถุนยน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมอบรมการกรอก CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM โดยมีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีผู้เข้าประชุมจำนวน ๗๕ รูป/คน