ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED

-ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED ฉบับภาษาไทย

-ศัพท์รายชื่อสาขาวิชาจําแนกตาม ISCED  ฉบับภาษาอังกฤษ