จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๓

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๓

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๑ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๐
- สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
- ประชมุ คณะทำงานประสานงานการตรวจประเมินคุณภาพระดับ สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
- กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ฯลฯ
Published:
Tags: