จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๑

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๑

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อาทิ

- โครงการตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาด้านการประกันคุณภาพแก่ส่วนงาน

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน ระหว่าง

- ประชุมสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์

- รายนามกรรมการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย

Published:
Tags: