จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔

จุลสาร ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยแบบฟอรม์เครื่องมือในการตรวจประเมินคุณภาพ  และการอบรมการกรอกข้อมูล CHE QA ONLINE ในระดับหลักสูตรและระดับส่วนงาน และการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับวิทยาลัยด้วยระบบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)

Published:
Tags: