จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔

จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒/๒๕๖๔ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และระดับสถาบัน ซึ่งในเล่มมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Published:
Tags: