สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ มจร

Book Cover: คู่มือปฏิบัติงานการบูรณาการพันธกิจ มจร

คู่มือปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบูรณาการพันธกิจในรูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งแบบฟอร์มและตัวอย่าง เพื่อสะดวกแก่ส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

Published:
Tags: