สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

Book Cover: คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

คู่มือปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงสาระสำคัญของการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สาระสำคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ พร้อมทั้งบรรจุแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อสะดวกแก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย

Published:
Tags: