คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

Book Cover: คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการศึกษา

หลักสูตรตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิจะต้องมีดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนิงาน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดดัชนีบ่งชี้พื้นฐานไว้ ๑๒ ตัว ในดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนิงานข้อที่ ๖ ระบุไว้ว่า มีการทวนสอบผลสัมฤทะธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษาเป็นเกณฑ์ข้อหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนด

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์เป็นงานที่สำคัญงานหนึ่งในความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มีความสำคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาและหลักสูตรให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล

Published:
Tags: