รายงานประจําปี ๒๕๕๖

Book Cover: รายงานประจําปี ๒๕๕๖

คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาได้ รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการดําเนินงาน
ด้านต่างๆ ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา จัดทําเป็นรายงานประจําปี ๒๕๕๖ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ฉบับนี้ ขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้ ส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบและเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในปีต่อไป

Published:
Tags: