สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำ ขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารการจัดการเพื่อให้ส่วนงานจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรสามารถออกรหัสให้คณะะกรรมการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ