สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย

สรุปประเด็นคำถาม – คำตอบ เกี่ยวกับตัวบ่งชี้เพิ่มเติม ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)