จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๒

สรุปเนื้อหาของการดำเนินการประกันของมหาวิทยาลัยในรอบครึ่งปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีผลการประเมินจาก สมศ (สารอธิการบดี) ความคืบหน้าตัวบ่งชี้ในรอบที่ ๔ ของ สมศ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการ สกอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

Published:
Tags: