จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓

จุลสารประกันคุณภาพ ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ มีเนื้อหาที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และระดับสถาบัน ซึ่งในเล่มมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

Published:
Tags: