Skip to main content

สถานะหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ในการกรอก CHE QA Online ขอให้กรอกสถานะตามที่ระบุในตาราง

ที่ส่วนงานที่ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาระดับปี พ.ศ.ปีแยกรหัสประเภทหลักสูตรสถานะ
1บัณฑิตวิทยาลัย1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาเอก25632563หลีกสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
2บัณฑิตวิทยาลัย2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
3บัณฑิตวิทยาลัย3หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาปริญญาเอก25632561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
4บัณฑิตวิทยาลัย4หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
5บัณฑิตวิทยาลัย5หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารปริญญาโท25642561เปลี่ยนชื่อหลักสูตรรอส่ง สป.อว.
6บัณฑิตวิทยาลัย6หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาโท25632563หลีกสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
7บัณฑิตวิทยาลัย7หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาปริญญาโท25602561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
8บัณฑิตวิทยาลัย8หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
9คณะพุทธศาสตร์1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบปริญญาเอก25612561หลีกสูตรใหม่สป.อว.พิจารณา
10คณะพุทธศาสตร์2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาปริญญาเอก25612561หลีกสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
11คณะพุทธศาสตร์3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาปริญญาโท25612561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
12คณะพุทธศาสตร์4หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบปริญญาโท25602561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
13คณะพุทธศาสตร์5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
14คณะพุทธศาสตร์6หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
15คณะพุทธศาสตร์7หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
16คณะพุทธศาสตร์8หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีสันสกฤตปริญญาตรี25602561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
17คณะพุทธศาสตร์9หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาปริญญาตรี25602562หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
18คณะครุศาสตร์1หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาเอก25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
19คณะครุศาสตร์2หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาเอก25622561หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
20คณะครุศาสตร์3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาโท25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
21คณะครุศาสตร์4หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวปริญญาโท25642561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
22คณะครุศาสตร์5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
23คณะครุศาสตร์6หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษปริญญาโท25632563หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
24คณะครุศาสตร์7หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูป.บัณฑิต25622561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
25คณะครุศาสตร์8หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
26คณะครุศาสตร์9หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
27คณะครุศาสตร์10หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
28คณะครุศาสตร์11หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา
และจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี)
ปริญญาตรี25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
29คณะครุศาสตร์12หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
30คณะครุศาสตร์13หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
31คณะครุศาสตร์14หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
32คณะมนุษยศาสตร์1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาปริญญาเอก25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
33คณะมนุษยศาสตร์2หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ปริญญาเอก25642561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
34คณะมนุษยศาสตร์3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบรอส่ง สป.อว.
35คณะมนุษยศาสตร์4หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
36คณะมนุษยศาสตร์5หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
37คณะมนุษยศาสตร์6หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
38คณะมนุษยศาสตร์7หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาปริญญาตรี25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
39คณะมนุษยศาสตร์8หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยาปริญญาตรี25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
40คณะมนุษยศาสตร์9หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยปริญญาตรี25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
41คณะมนุษยศาสตร์10หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
42คณะสังคมศาสตร์1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาเอก25632561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
43คณะสังคมศาสตร์2หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ปริญญาเอก25632561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
44คณะสังคมศาสตร์3หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาเอก25632561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
45คณะสังคมศาสตร์4หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ปริญญาเอก25612561หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
46คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติปริญญาเอก
47คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท
48คณะสังคมศาสตร์5หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25612561หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
49คณะสังคมศาสตร์6หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25612561หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
50คณะสังคมศาสตร์7หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
51คณะสังคมศาสตร์8หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
52คณะสังคมศาสตร์9หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
53คณะสังคมศาสตร์10หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาตรี25632561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
54คณะสังคมศาสตร์11หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
55คณะสังคมศาสตร์12หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
56หน่วยวิทยบริการ พุทธมณฑจันทบุรี12หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี2564สป.อว.รับทราบ
57คณะสังคมศาสตร์14หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
58หน่วยวิทยบริการ พุทธมณฑจันทบุรี15หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
59คณะสังคมศาสตร์16หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
60คณะสังคมศาสตร์17หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตปริญตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
61คณะสังคมศาสตร์18หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
62วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
63วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาเอก25602561หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
64วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
65วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ4หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาโท25602561หลักสูตรใหม่สป.อว.พิจารณา
66วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (หลักสูตรนานาชาติ)ปริญญาตรี25612561หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
67วิทยาเขตหนองคาย1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25602564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
68วิทยาเขตหนองคาย2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
69วิทยาเขตหนองคาย3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
70วิทยาเขตหนองคาย4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
71วิทยาเขตหนองคาย5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
72วิทยาเขตหนองคาย6หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
73วิทยาเขตหนองคาย7หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
74วิทยาเขตเชียงใหม่1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
75วิทยาเขตเชียงใหม่2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
76วิทยาเขตเชียงใหม่3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
77วิทยาเขตเชียงใหม่4หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาโท25602564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
78วิทยาเขตเชียงใหม่5หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
79วิทยาเขตเชียงใหม่6หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
80วิทยาเขตเชียงใหม่7หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
81วิทยาเขตเชียงใหม่8หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาบาลีปริญญาตรี25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.พิจารณา
82วิทยาเขตเชียงใหม่9หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
83วิทยาเขตเชียงใหม่10หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมปริญญาตรี2560หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
84วิทยาเขตเชียงใหม่11หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี2560หลักสูตรวมสป.อว.รับทราบ
85วิทยาเขตเชียงใหม่12หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรวมสป.อว.รับทราบ
86วิทยาเขตเชียงใหม่13หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
87วิทยาเขตเชียงใหม่14หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
88วิทยาเขตเชียงใหม่15หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
89วิทยาเขตเชียงใหม่16หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
90วิทยาเขตนครศรีธรรมราช1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาเอก25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
91วิทยาเขตนครศรีธรรมราช2หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาโท25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
92วิทยาเขตนครศรีธรรมราช3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
93วิทยาเขตนครศรีธรรมราช4หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
94วิทยาเขตนครศรีธรรมราช5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
95วิทยาเขตนครศรีธรรมราช6หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
96วิทยาเขตนครศรีธรรมราช7หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
97วิทยาเขตนครศรีธรรมราช8หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
98วิทยาเขตขอนแก่น1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาเอก2560สป.อว.รับทราบ
99วิทยาเขตขอนแก่น2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
100วิทยาเขตขอนแก่น3หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาเอก25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
101วิทยาเขตขอนแก่น4หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาเอก25632563หลักสูตรใหม่สป.อว.พิจารณา
102วิทยาเขตขอนแก่น5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาโท25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
103วิทยาเขตขอนแก่น6หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
104วิทยาเขตขอนแก่น7หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาโท2560สป.อว.รับทราบ
105วิทยาเขตขอนแก่น8หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
106วิทยาเขตขอนแก่น9หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25622562หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
107วิทยาเขตขอนแก่น10หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
108วิทยาเขตขอนแก่น11หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
109วิทยาเขตขอนแก่น12หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
110วิทยาเขตขอนแก่น13หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
111วิทยาเขตขอนแก่น14หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
112วิทยาเขตขอนแก่น15หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
113วิทยาเขตขอนแก่น16หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
114วิทยาเขตขอนแก่น17หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
115วิทยาเขตนครราชสีมา1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
116วิทยาเขตนครราชสีมา2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
117วิทยาเขตนครราชสีมา3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาโท25612562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
118วิทยาเขตนครราชสีมา4หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
119วิทยาเขตนครราชสีมา5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
120วิทยาเขตนครราชสีมา6หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
121วิทยาเขตนครราชสีมา7หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
122วิทยาเขตนครราชสีมา8หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
123วิทยาเขตนครราชสีมา9หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
124วิทยาเขตอุบลราชธานี1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
125วิทยาเขตอุบลราชธานี2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
126วิทยาเขตอุบลราชธานี3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
127วิทยาเขตอุบลราชธานี4หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
128วิทยาเขตอุบลราชธานี5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
129วิทยาเขตอุบลราชธานี6หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
130วิทยาเขตอุบลราชธานี7หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
131วิทยาเขตแพร่1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
132วิทยาเขตแพร่2หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
133วิทยาเขตแพร่3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
134วิทยาเขตแพร่4หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
135วิทยาเขตแพร่5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
136วิทยาเขตแพร่6หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
137วิทยาเขตแพร่7หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
138วิทยาเขตสุรินทร์1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่ยังไม่มีในระบบ
139วิทยาเขตสุรินทร์2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
140วิทยาเขตสุรินทร์3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
141วิทยาเขตสุรินทร์4หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
142วิทยาเขตสุรินทร์5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
143วิทยาเขตสุรินทร์6หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
144วิทยาเขตสุรินทร์7หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
145วิทยาเขตสุรินทร์8หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
146วิทยาเขตสุรินทร์9หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
147วิทยาเขตพะเยา1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
148วิทยาเขตพะเยา2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
149วิทยาเขตพะเยา3หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
150วิทยาเขตพะเยา4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
151วิทยาเขตพะเยา5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
152วิทยาเขตพะเยา6หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
153วิทยาเขตพะเยา7หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
154วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
155วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
156วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส3หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
157วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส4หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
158วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส5หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
159วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส6หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
160วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส7หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
161วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส8หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาโท25622562หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
162วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส9หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
163วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส10หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาตรี25602561หลักสูตรปรับปรุงตามรอบสป.อว.รับทราบ
164วิทยาเขตนครสวรรค์1หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาเอก25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
165วิทยาเขตนครสวรรค์2หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
166วิทยาเขตนครสวรรค์3หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
167วิทยาเขตนครสวรรค์4หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
168วิทยาเขตนครสวรรค์5หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
169วิทยาเขตนครสวรรค์6หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
170วิทยาเขตนครสวรรค์7หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25622562หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
171วิทยาเขตนครสวรรค์8หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
172วิทยาเขตนครสวรรค์9หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
173วิทยาเขตนครสวรรค์10หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
174วิทยาเขตนครสวรรค์11หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
175วิทยาเขตนครสวรรค์12หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
176วิทยาเขตนครสวรรค์13หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูป.บัณฑิต25642564
177วิทยาเขตนครสวรรค์15หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
178วิทยาลัยสงฆ์เลย1หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
179วิทยาลัยสงฆ์เลย2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
180วิทยาลัยสงฆ์เลย3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
181วิทยาลัยสงฆ์เลย4หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
182วิทยาลัยสงฆ์เลย5หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
183วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
184วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
185วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
186วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
187วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
188วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน6หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
189วิทยาลัยสงฆ์นครพนม1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
190วิทยาลัยสงฆ์นครพนม2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
191วิทยาลัยสงฆ์นครพนม3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
192วิทยาลัยสงฆ์นครพนม4หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
193วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
194วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
195วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
196วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
197วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
198วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช6หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
199วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช9หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
200วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
201วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
202วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
203วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์4หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
204วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
205วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์6หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
206วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์7หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส
207วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์8หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
208วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
209วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี2หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
210วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
211วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
212วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
213วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
214วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน4หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
215วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน5หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
216วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน6หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
217วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
218วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
219วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร3หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
220วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร4หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
221วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
222วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
223วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
224วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
225วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม
226วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย5หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
227วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
228วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
229วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง3หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี)
ปริญญาตรี25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
230วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง4หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
231วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
232วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
233วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ3หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
234วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
235วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี1หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่สป.อว.รับทราบ
236วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
237วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี3หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
238วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
239วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี5หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
240วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี6หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
241วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ1หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
242วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ2หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
243วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
244วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ4หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
245วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
246วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
247วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
248วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
249วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
250วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรใหม่รอส่ง สป.อว.
251วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
252วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด4หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
253วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด5หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
254วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี1หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
255วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
256วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี3หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
257วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี4หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
258วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
259วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ2หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
260วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
261วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ4หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
262วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ5หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
263วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร1หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
264วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
265วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
266วิทยาลัยสงฆ์ระยอง1หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
267วิทยาลัยสงฆ์ระยอง2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
268วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
269วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี2หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
270วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
271วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
272วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม2หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
273วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี1หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
274วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
275วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี1หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
276วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี2หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.พิจารณา
277วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี3หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
278วิทยาสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
279วิทยาสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.พิจารณา
280วิทยาสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์3หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี
281วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี1หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
282วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสรอส่ง สป.อว.
283หน่วยวิทยบริการวัดหงษ์1หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
284ประดิษฐาราม จังหวัดสงขลา2หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาปริญญาตรี2560หลักสูตรรวมสป.อว.รับทราบ
285หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา จังหวัดตาก (วส.พุทธชินราช)7หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี2564
286หน่วยวิทยบริการ วัดท่านา จังหวัดตาก (วส.พุทธชินราช)10หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี2564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัสสป.อว.รับทราบ
287หน่วยวิทยบริการ วัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์8หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี2564
288หน่วยวิทยบริการ วัดบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร14หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี2564
289หน่วยวิทยบริการ วัดบรมธาตุ จังหวัดกำแพงเพชร16หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี2564

หลักสูตรที่ต้องเพิ่มในระบบ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้บริหารหลักสูตรจะต้องส่งเอกสารให้สำนักงานประกัน ดังนี้

ส่วนงานชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาระดับปี พ.ศ.ปีแยกรหัสประเภทหลักสูตรche qa onlinสถานะ
บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตหนองคายหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25602564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตหนองคายหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตหนองคายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาเอก25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครราชสีมาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครราชสีมาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตนครราชสีมาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตอุบลราชธานีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตอุบลราชธานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตแพร่หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/ยังไม่มีในระบบ
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตพะเยาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาโท25622562หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์เลยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์นครพนมหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมืองหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ระยองหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์ระยองหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี/
วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรีหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.

ในการยกเลิกตัวบ่งชี้ จะต้องกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอยกเลิกตัวบ่งชี้ ดังนี้

ส่วนงานชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาระดับปี พ.ศ.ปีแยกรหัสประเภทหลักสูตรยกเลิกตัวบ่งชี้สถานะ
บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรมการสื่อสารปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
บัณฑิตวิทยาลัยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษาปริญญาโท25602561หลีกสูตรปรับปรุงตามรอบ/สป.อว.รับทราบ
คณะพุทธศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบปริญญาเอก25612561หลีกสูตรใหม่/สป.อว.พิจารณา
คณะพุทธศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาปริญญาเอก25612561หลีกสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
คณะพุทธศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาปริญญาตรี25602562หลักสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
คณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาเอก25622561หลักสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
คณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษปริญญาโท25632563หลักสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
คณะครุศาสตร์หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาตรี25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
คณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
คณะครุศาสตร์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
คณะสังคมศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25612561หลักสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตหนองคายหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25602564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตหนองคายหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตเชียงใหม่หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรมปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาเอก25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราชหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษาปริญญาเอก25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตขอนแก่นหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาเอก25632563หลักสูตรใหม่/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตนครราชสีมาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตแพร่หลักสูตรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตแพร่หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/ยังไม่มีในระบบ
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตสุรินทร์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตพะเยาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตพะเยาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนาปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษาปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาเอก25622562หลักนสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25602561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆสหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ปริญญาโท25622562หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25622562หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาเขตนครสวรรค์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์เลยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธการบริหารการศึกษาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์เลยหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (4 ปี)ปริญญาตรี25622561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์นครน่านหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปริญญาโท25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์เชียงรายหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา และจิตวิทยาการแนะแนว (5 ปี)
ปริญญาตรี25612561หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาเอก25642564หลักสูตรใหม่/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25642564หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนาปริญญาโท25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรใหม่/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตปริญญาโท25632563หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/รอส่ง สป.อว.
วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาลัยสงฆ์พิจิตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (4 ปี)ปริญญาตรี25622562หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.รับทราบ
วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี25642564หลักสูตรปรับปรุงแยกรหัส/สป.อว.พิจารณา
วิทยาสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตปริญญาตรี/