ข่าว

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบ zoom online ประเด็นพิจารณาประกอบด้วย ประกาศขั้นตอนวิธีเข้าสู่ EdPEx ของส่วนงานจัดการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย  แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสถาบัน เป้าหมายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะวิทยาเขตวิทยาลัย และระดับสถาบัน  

Read More

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สำนักงานประกันคุณภาพ ยึดปรัชญาและวิสัยทัศน์งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญา :              “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ :              “ยกระดับการบริหารการศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาปัญญาและคุณธรรม” พันธกิจ : พันธกิจสำนักงานประกันมี ๓ ด้านตามภาระหน้าที่ คือ                    ๑) ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของส่วนงานต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลในการบริหารและการประกันคุณภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย                    ๒) มาตรฐานและประกันคุณภาพ ปฏิบัติงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย   […]

Read More

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดสัมมนา EdPEx

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  kick off  ★ ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศ EdPex ★ วันที่ ๕-๖ เมษายน ๒๕๖๕#วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อน EdPexเพื่อยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศณ เกาะกอหญ้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรีโดย  อาจารย์แม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปราณี พรรณวิเชียร 

Read More

ให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

๑.  ชื่อโครงการ :  โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ๒. ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓.  ผู้รับผิดชอบโครงการ :  สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี ๔.  โครงการเชื่อมโยงกับมาตรฐานของ สกอ. : องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๕. หลักการและเหตุผล         มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ได้รับการประเมินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ส่วนงานจัดการศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ […]

Read More

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. -๑๖.๐๐ น ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย, พระนครศรีอยุธยา และผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting

Read More