สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ข่าว

กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมานี้

 

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ได้รับการประเมินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ส่วนงานจัดการศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงานคือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น และ (๒) วิทยาลัยลำพูน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน EdPEx ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและขยายผลนำระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ Read more

Read more

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้แต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการเลือกประธานและกรรมการตรวจประมินคุณภาพภายตามรายละเอียดรายชื่อดังนี้.

      ๑ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      ๒ รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่ หลักสูตร TQR  

      ๓ รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 

 

Read more

แบบฟอร์มเครื่องมือ

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้นำไปใช้ในการประเมินหลักสูตรของตนและเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่ รหัส รายการ ตัวบ่งชี้ คำอธิบาย

 

 

 

  ปค. ๐๑

สำหรับผู้ใช้บัณฑิต

 

 

  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑

และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔

 

 

  ๑. แจกผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่รับปริญญาบัตร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ Read more

Read more

แนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับหลักสูตร

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมินตนเองที่ส่วนงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้

 

Read more