สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ข่าว

สำรวจความคิดเห็นเพื่อทำแผน ๕ ปี

งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ ซึ่งปี ๒๕๖๔ เป็นปีสุดท้ายของแผนดังกล่าว จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแผนดำเนินการงานประกันคุณภาพฉบับ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ต่อไป

ในการนี้จึง ขอเรียนเชิญ เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปจัดทำเป็น SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  โดยสามารถตอบแบบประเมินออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/wNPbMyAz8QSvVDt88

Read more

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 มีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย Read more

Read more