สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ข่าว

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

[ครั้งที่ ๑] วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รศ.ดร.จำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ ประธานกรรมการ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ ๓ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง Read more
Read more

ขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

สำนักงานประกันคุณภาพ ได้จัดทำ ขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารการจัดการเพื่อให้ส่วนงานจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรสามารถออกรหัสให้คณะะกรรมการฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการออกรหัสให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ

Read more

กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ได้กำหนดวันตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดเอกสารตามที่แนบมานี้

 

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยส่งเสริมให้ส่วนงานจัดการศึกษานำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช้พัฒนาส่วนงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่วนงานจัดการศึกษาใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐) ได้รับการประเมินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ (๒) วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ (ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ทั้งนี้ ส่วนงานจัดการศึกษาที่กำลังเตรียมความพร้อมเพื่อใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ๒ ส่วนงานคือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น และ (๒) วิทยาลัยลำพูน ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังขาดผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินงาน EdPEx ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและขยายผลนำระบบการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศไปสู่การปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ Read more

Read more

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้แต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการเลือกประธานและกรรมการตรวจประมินคุณภาพภายตามรายละเอียดรายชื่อดังนี้.

      ๑ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      ๒ รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่ หลักสูตร TQR  

      ๓ รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 

 

Read more