สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ข่าว

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

ขั้นตอนการการ CHE QA ONLINE ระดับส่วนงาน

โดย พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส  ผู้อำนวยการ สำนักงานประกันคุณภาพ

สามารถดาวน์โหลดวีดีโอได้ที่คิวร์อาร์โค็ตดด้านล้างนี้

Read more

การกรอก CHE QA ONLINE โดย ผอ.สำนักงานประกันคุณภาพ

การกรอก ๔ หมวด สำหรับหลักสูตร (ทั้งหลักสูตรที่มีแขนงและหลักสูตรแขนง)

video

การกรอกหลักสูตรรวม (หลักสูตรแยก/หลักสูตรเดี่ยว)

video

Read more

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

[ครั้งที่ ๑] วันที่ ๖ – ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ ส่วนงาน รายชื่อกรรมการ ตำแหน่ง ๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รศ.ดร.จำเริญรัตน์  จิตต์จิรจรรย์ ประธานกรรมการ พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล กรรมการ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ ๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กรรมการและเลขานุการ ๓ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง Read more
Read more