สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

ข่าว

มจร อยู่ในลำดับที่ 54 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย

จัดอันดับมหาวิทยาลัยไทย มกราคม ค.ศ.2021 (พ.ศ.2564)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดอยู่ในลำดับที่ 54 จากทั้งหมด 189 มหาวิทยาลัยของประเทศไทย

รายงานผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ชื่อ “Webometrics Ranking of World Universities” จากห้องปฏิบัติการ Cybermatrics โดยทีมวิจัยของ CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) ประเทศสเปน ซึ่งออกรายงานเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง

https://www.webometrics.info/en/asia/thailand

Read more

สำรวจความคิดเห็นเพื่อทำแผน ๕ ปี

งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔ ซึ่งปี ๒๕๖๔ เป็นปีสุดท้ายของแผนดังกล่าว จึงต้องดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพ เพื่อเป็นแผนดำเนินการงานประกันคุณภาพฉบับ ๒๕๖๕-๒๕๖๙ ต่อไป

ในการนี้จึง ขอเรียนเชิญ เจริญพร ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปจัดทำเป็น SWOT เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙  โดยสามารถตอบแบบประเมินออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/wNPbMyAz8QSvVDt88

Read more

คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ระดับดี

 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา พัดเกตุ รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชัย รามวรังกูร รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ นำเสนอข้อมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 มีพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี และผู้บริหาร เข้าร่วมฟังผลการประเมิน ณ ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน Read more

Read more