Skip to main content

          มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ และจะเริ่มวงรอบ ๕ ปีของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

          การประเมินภายนอกรอบสี่ เป็นการประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถาบัน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พัฒนา

เพื่อให้การดำเนินงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ.(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ขึ้น

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามที่ระบุไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้ประกาศรับรอง สมศ. ให้เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สมศ. มีแนวทางการประเมินและการตัดสินผลการรับรองคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศกำหนด

รายละเอียด

01 – บทนำ

02 – การประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

03 – แนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

04 – ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

05 – ภาคผนวก ก นิยามศัพท์

06 – ภาคผนวก ข บทสรุปผู้บริหาร

07 – ภาคผนวก ค แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม

08 – ภาคผนวก ง รายการอ้างอิง

ปรแกรมสำหรับรายงาน EQA

  • เข้าเว็บไซต์ EQA 2566 >> ลิงค์
  • คู่มือการใช้งานสำหรับส่วนงาน