Skip to main content

          มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) ในปี พ.ศ.๒๕๕๖ และจะเริ่มวงรอบ ๕ ปีของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๑

          การประเมินภายนอกรอบสี่ เป็นการประเมินคุณภาพในระดับสถาบัน ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นการพิจารณา เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามบริบทและกลุ่มประเภทของสถาบัน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง พัฒนา

เพื่อให้การดำเนินงานทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมรับการประเมินภายนอกจาก สมศ. คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเตรียมรับการประเมินภายนอกรอบสี่ สมศ.(พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๗) ขึ้น

คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีหน้าที่ในการพัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามที่ระบุไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ได้ประกาศรับรอง สมศ. ให้เป็นหน่วยงานประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ซึ่ง สมศ. มีแนวทางการประเมินและการตัดสินผลการรับรองคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและคุณสมบัติ ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ประกาศกำหนด

รายละเอียด

01 – บทนำ

02 – การประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.

03 – แนวทางและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา

04 – ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา

05 – ภาคผนวก ก นิยามศัพท์

06 – ภาคผนวก ข บทสรุปผู้บริหาร

07 – ภาคผนวก ค แบบสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม

08 – ภาคผนวก ง รายการอ้างอิง

ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา
ข่าวประกันคุณภาพ | ประเมินภายนอก

ประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 21 เมษายน 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดการประชุมการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม มี รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลเป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา   ซึ่งการจัดทำข้อมูลการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มีรายละเอียดทั้งหมด 5 ด้าน 11 องค์ประกอบ 32 ประเด็นการพิจารณา ได้แก่ ด้านที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการตามพันธกิจที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ องค์ประกอบที่ 1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ชาติ องค์ประกอบที่ 1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านที่ 2 คุณภาพบัณฑิต (ตรี โท […]

การอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา
ประชาสัมพันธ์ | ประเมินภายนอก

การอบรมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา
ข่าวประกันคุณภาพ | ประเมินภายนอก

การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา

วันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล เป็นวิทยากร การให้ความรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รอบ 4 ระดับอุดมศึกษา มี พระมหาสมบูรณ์ วุฒฺฑิกโร, รศดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานที่ประชุม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่เข้าร่วม จำนวน 189 รูป/คน ซึ่งในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จำเป็นต้องใช้หลักการบริหารจัดการ เช่นเดียวกับการบริหารหรือดำเนินกิจการต่างๆที่ต้องมีการดำเนินงานให้ เป็นระบบครบวงจรโดยมีขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การประเมินผล เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ อันจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปฏิทินการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

* * * * * * * * * *

กรอบเวลากิจกรรม
ธันวาคม ๒๕๖๕จัดทำกลไกการประเมินภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
มกราคม ๒๕๖๖การบรรยาย  เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.
มกราคม ๒๕๖๖การประชุมชี้แจงเกณฑ์การตรวจและกำหนดผู้รับผิดชอบ
กุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๖การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลภายในระบบสารสนเทศ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก
มีนาคม – พฤศจิกายน ๒๕๖๖เตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
พฤศจิกายน ๒๕๖๖การประชุมสรุปข้อมูลเฉพาะส่วนงานที่รับผิดชอบ เพื่อความพร้อมรับการประเมินภายนอก
ธันวาคม ๒๕๖๖การประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม ตามกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ธันวาคม ๒๕๖๖ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

ปรแกรมสำหรับรายงาน EQA

  • เข้าเว็บไซต์ EQA 2566 >> ลิงค์
  • คู่มือการใช้งานสำหรับส่วนงาน