Skip to main content

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ครั้งที่ ๖

ระหว่าง  ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี

Date

Aug 01 2022
Expired!

Time

9:00 น. - 18:00 น.