สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ EdPEx

การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

 

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx

โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ  อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรยายที่วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน วันที่ ๑๗-๑๘  มีนาคม ๒๕๖๓

รับชม >>