Skip to main content

ข้อมูลเบื้องต้น EdPEx

       EdPEx ย่อมาจาก “Education Criteria for Performance Excellence” หรือ“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx)
ใช้เกณฑ์แบบเดียวกับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ใช้กับระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ  เกณฑ์จะตั้งคำถามให้สถาบันพิจารณา ว่าได้ทำสิ่งเหล่านี้แล้วหรือไม่

 • มีการดำเนินงานที่เป็นระบบหรือไม่
 • นำระบบไปใช้อย่างจริงจัง สม่ำเสมอ และทั่วถึงหรือไม่
 • ติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาระบบให้ดีขึ้นหรือไม่
 • ผลการปรับปรุง ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและทิศทาง ที่มุ่งหวังหรือไม่
 • ผลลัพธ์ของการปรับปรุง สร้างความยั่งยืนได้หรือไม่
edpex

คำอธิบายจากภาพข้างต้น

                     โครงร่างองค์กร เป็นการบ่งบอกถึงบริบท  และ อธิบาย วิธีการปฏิบัติการขององค์การ สภาพแวดล้อมการดำเนินการ ความ สัมพันธ์ที่สำคัญในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมระบบการจัดการ การดำเนินการองค์การโดยรวม

ระบบการปฏิบัติการ

                     ระบบการปฏิบัติการ  ประกอบด้วย  การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์การนำองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า  ประกอบกันเป็นกลุ่มการนำองค์การ เพื่อเน้นให้เห็นความสำคัญว่า การนำองค์การต้องมองเน้นที่กลยุทธ์ ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นำระดับสูงต้องกำหนดทิศทางขององค์การ และแสวงหาโอกาสด้านการจัดการศึกษาในอนาคต การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน  การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการที่สำคัญ มีบทบาททำให้การดำเนินการสำเร็จและนำไปสู่ผลการดำเนินการโดยรวมที่ดีขององค์การการปฏิบัติการทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์  ซึ่งประกอบด้วย ผลลัพธ์ของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด งบประมาณ การเงิน และผลลัพธ์ภายในองค์การโดยรวมถึงผู้ปฏิบัติงาน การนำองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม

พื้นฐานของระบบ

                  การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้องค์การมีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการดำเนินการ และความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบที่ใช้ข้อมูลจริง และองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการดำเนินการโดยรวม

การประเมิน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • ประเมินกระบวนการ (มีแนวทางที่เป็นระบบ มีการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ มีการเรียนรู้ มีการบูรณาการ)
 • ประเมินผลลัพธ์ (แนวโน้ม การเปรียบเทียบ การบูรณาการ)

คะแนนในแต่ละหมวด (รวม 1,000 คะแนน)

 • หมวด 1 การนำองค์การ 120 คะแนน
 • หมวด 2 กลยุทธ์ 85 คะแนน
 • หมวด 3 ลูกค้า 85 คะแนน
 • หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 90 คะแนน
 • หมวด 5 บุคลากร 85 คะแนน
 • หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ 85 คะแนน
 • หมวด 7 ผลลัพธ์ 450 คะแนน

พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี ได้ให้นโยบายไว้เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ ในการเปิดโครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ว่า “ส่วนงานจัดการศึกษาของมหาจุฬาฯ ให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ในการบริหารองค์กร ไม่บังคับ แต่เป็นการสมัครใจใช้เกณฑ์นี้ วิเคราะห์ความเหมาะสมจากบริบทของส่วนงานตนเอง โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑๐ ส่วนงานต้องใช้เกณฑ์ EdPEx

          EdPEx ย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า “Education Criteria for Performance Excellence” ภาษาไทย คือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ” ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางของเกณฑ์ Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA ที่เป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑ์ EdPEx คือกรอบที่ทำให้มอง/คิดและบริหารองค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเชื่อมโยงกันหมด) และช่วยให้ในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของสถาบันของเราจริงๆ

          มหาจุฬาฯ เริ่มใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ เป็นส่วนงานแรกที่ใช้เกณฑ์นี้  ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นส่วนงานที่ ๒ และสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ มีมติอนุมัติให้วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เป็นส่วนงานที่ ๓ เพื่อใช้เกณฑ์ EdPEx ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

          ส่วนงานจัดการศึกษาอยู่ระหว่างเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เกณฑ์นี้ อีก ๓ แห่ง คือ (๑) วิทยาเขตขอนแก่น (๒) วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี และ (๓) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

ระเบียบข้อปฏิบัติในการนำระบบ EdPEx ไปใช้

ประกาศ/ชี้แจง ที่สำคัญของสกอ. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ EdPEx

ประกาศแนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2556 [57-1] [download
   – แนวทางการดำเนินการ [58-1] [download
   – Template รายงานการพัฒนาคุณภาพ [58-2] [รออัพเดต]

Introduction for EdPEx (แผน สสส.)”แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ และแผนการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” 8 เมษายน 2558 [58-3] [download

เครื่องมือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx

**เอกสารและเครื่องมือต่างๆ ที่สกอ. จัดทำขึ้นนี้ เป็นตัวอย่างและกรณีศึกษาเท่านั้น ควรพิจารณาการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและพัฒนาการขององค์การ**
การนำไปใช้
– แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ [2559-A008] (update15Jan16) [download]
การประเมินตนเอง
–  template รายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx [2557-A004] [download]
–  แบบประเมินตนเองในการดำเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx แบบง่าย (EdPEx Sim Checklist)  [2553-A001] [download]
– แบบประเมินตนเอง หมวด 1-6 และตัววัด [59-1] [download]

โครงร่างองค์การ
–  แบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำโครงร่าง องค์การ [2553-A002] [download]
– แบบประเมินบริบทองค์กร [59-2] [download]

แผนการพัฒนาองค์การ
–  ตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต่างๆของ EdPEx [2554-A003] [download]

Benchmarking
– Benchmarking Maturity Matrix 2011 Exercise โดย Robin Mann [2554-A006] [download]

ตัวอย่างหน่วยงานที่ได้รับรางวัล Baldrige award

อบรมให้ความรู้เกณฑ์ EdPEx ปี 2567-2570

การประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการโดย EdPEx.org

การให้ความรู้ EdPEx ในมหาจุฬา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง EdPEx โดยส่วนงาน คือ

@ ขั้นตอนการให้ความรู้ด้วย EdPEx

@ การนำองค์กร

@ เกณฑ์คุณภาพ EdPEx

@ การนำองค์กร องค์ประกอบ ๑.๑

เพิ่มเติมที่ Youtube สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรม EdPEx

โครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในโซนของภาคกลาง
โครงการให้ความรู้ EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ในโซนของภาคกลาง

       วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2566 สำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ […]

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานโครงร่างองค์กร (OP) […]

ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”
ประชุมสัมมนา เรื่อง “EdPEx National Forum for Excellence: Ten Years and Counting”

         พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ,ศ.ดร. […]

โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย
โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย

กำหนดการ โครงการให้ความรู้เรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ […]

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx” วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการใช้เกณฑ์ EdPEx”ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ กันยายน […]

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”
คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

คณะสังคมศาสตร์ สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ระยะที่ ๑ กิจกรรม “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” ———————————————————————- วันเสาร์ที่ ๙ […]

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่าง 11-12 มิถุนายน 2565 ณ […]

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ครั้งที่ 13 ระหว่าง 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ […]

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดสัมมนา EdPEx
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาฯ จัดสัมมนา EdPEx

วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม  kick off  ★ ขับเคลื่อนองค์กรแห่งความเป็นเลิศ EdPex ★ วันที่ […]

เว็บไซต์เพื่อการรายงาน EdPEx

คลิกที่รูปภาพ