วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

วิทยาเขตพะเยา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้าใจในโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระหว่าง 11-12 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมี พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวณะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

สาระสำคัญของกิจกรรม คือ การจัด workshop จัดทำ op เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx  ซึ่งวิทยาเขตพะเยา เป็นส่วนงานที่แสดงเจตจำนงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป