อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร

วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานประกันคุณภาพจัดกิจกรรม

อบรมการกรอกข้อมูลในระบบ CHE QA Online ระดับหลักสูตร เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

โดยมีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม

ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๗ รูป/คน

วีดีโอบรม วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

 

 

ลิ้งด้านล่างนี้เป็นวีดีโออบรม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔