วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรีจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ครั้งที่ 13 ระหว่าง 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสถาบันพระสังฆาธิการ จ.ราชบุรี โดยวิทยากร คือ พระศรีศาสนบัณฑิต ผศ. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ ผศ ปราณี พรรณวิเชียร
สาระสำคัญของกิจกรรม คือ การจัด workshop จัดทำ op เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ซึ่งวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นส่วนงานที่แสดงเจตจำนงค์ที่จะใช้เกณฑ์ EdPEx เป็นเครื่องมือพัฒนาองค์กร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป