จำนวนหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

จำนวนหลักสูตรรวมและหลักสูตรที่มีแขนง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

        จำนวนหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔