คู่มือกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

 คู่มือกรรมการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

(สำหรับกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ)

  ไฟล์ pdf.

ไฟล์ Word