สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหว่างส่วนงาน

วัตถุประสงค์
– เพื่อพัฒนาบุคลากรแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
– เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมส่วนจัดการศึกษาในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุม มวก ๔๘ พรรษา

 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

Apr 28 - 30 2021

Time

8:00 น. - 18:00 น.