สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

อบรมการกรอก CHE QA ONLINE

โดยสำนักงานประกันคุณภาพ

ประกอบด้วย

๑. การแก้ไขหลักสูตร

๒. การกรอกข้อมูลหลักสูตรที่มีแขนง

  • การเพิ่มรายชื่ออาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร
  • การกรอกรายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร
  • การกรอกหมวดที่ ๒
  • การกรอกหมวดที่ ๓-๔

๓. การกรอกหลักสูตรที่ไม่มีแขนง (หลักสูตรแยก/หลักสูตรเดี่ยว)

  • การกรอกตัวบ่งชี้
  • การเพิ่มชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน
  • การเพิ่มข้อเสนอแนะ
  • การทำรายงาน
  • การส่งรายงานหลักสูตร

Date

Jun 07 - 08 2021
Expired!

Time

13:00 น. - 17:00 น.