บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งในปีนี้มีหลักสูตรที่เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งสิ้นจำนวน ๒๘๙ หลักสูตร ซึ่งแต่ละหลักสูตรเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยและการพัฒนาการศึกษาระดับประเทศ