สำนักงานประกันคุณภาพ

MCU Quality Assurance office

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ.กาญจนบุรี

วัน ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมี พระเทพปริยัติโสภณ ผู้อำนวยการห้องเรียนเป็นประธานเปิดงานการสัมมนา มีพระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ พร้อมทั้งคณะทีมงานประกันคุณภาพการศึกษา มจร. จากส่วนกลาง ในการอบรมดังกล่าวทำให้หลักสูตรมีความพร้อมที่จะปรับพัฒนาข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ มจร.วัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี