แนวทางการเขียนรายงาน SAR ระดับหลักสูตร

การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมินตนเองที่ส่วนงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่นี้