แบบฟอร์มเครื่องมือ

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อให้แต่ละหลักสูตรได้นำไปใช้ในการประเมินหลักสูตรของตนและเพื่อรองรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ที่ รหัส รายการ ตัวบ่งชี้ คำอธิบาย
ปค. ๐๑

สำหรับผู้ใช้บัณฑิต

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมหาวิทยาลัยมาหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑

และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔

๑. แจกผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตที่รับปริญญาบัตร เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. จำนวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

๓. ใช้สำหรับ หลักสูตรปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตศึกษาตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษษแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๑. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาก ปค. ๐๑

๒. รายงานผลการวิเคาระห์ลงในแบบรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษษแห่งชาติ

ปค. ๐๒

บัณฑิตบรรพชิต

แบบสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตสำหรับพุทธศาสตรบัณฑิต ผู้รับปริญญาบัตรเมื่อ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๑. แจกบัณฑิตบรรพชิตผู้รับปริญญาบัตร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒.จำนวนบัณฑิตบรรพชิิตที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตบรรพชิตที่สำเร็จการศึกษา

๓. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี

รายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๑. วิเคราะห์ผลกสารสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต จากแบบ ปค. ๐๒

๒. รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการสำรวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิต

ปค. ๐๓

บัณฑิตคฤหัสถ์

แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์สำหรับพุทธศาสตรบัณฑิตผู้รับปริญญาบัตร เมื่อ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๑. แจกบัณฑิตคฤหัสถ์ผู้รับปริญญาบัตร เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. จำนวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบสำรวจต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของจำนวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่สำเร็จการศึกษา

๓. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี

รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๑. วิเคราะห์ผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์จากแบบ ปค.๐๓

๒.รายงานผลการวิเคราะห์ลงในแบบรายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตคฤหัสถ์

ปค. ๐๔

นิสิตปริญญาตรี

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓

และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง

๒. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี

๓. แจกนิสิตปริญญาตรีทุกชั้นปี

๔. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร

๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้

๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะ ข้อ ๒.๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้

ปค. ๐๔

นิสิตปริญญาโท-เอก

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการบริหารการจัดการหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓

และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง

๒. ใช้เฉพาะหลักสูตรปริญญาโท-เอก

๓. แจกนิสิตปริญญาโท-เอก ทุกชั้นปี

๔. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร

๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้

๖. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะ ข้อ ๒.๔ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้

ปค. ๐๖ อาจารย์ แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓

และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑

๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรและสถานศึกษา ในแบบประเมินตามความเป็นจริง

๒. ใช้เฉพาะอาจารย์ประจำหลักสูตรของแต่หลักหลักสูตร

๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร

๔. ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ใช้ข้อมูลทั้งหมดจากแบบประเมินนี้

๕. ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ใช้ข้อมูลเฉพาะ ตอนที่ ๕  ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของแบบประเมินนี้

๑๐ ปค. ๐๗ หลักสูตรระดับปริญญาตรี แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงส้รางหลักสูตร รายวิชาและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามความเป็นจริง

๒. แจกเฉพาะนิสิตปริญญาตรีปีสุดท้าย

๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร

๑๑ ปค. ๐๘ หลักสูตรระดับบัญฑิตศึกษา แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ๑. เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร โครงส้รางหลักสูตร รายวิชาและสถานที่ศึกษาในแบบประเมินตามความเป็นจริง

๒. แจกเฉพาะนิสิตปริญญาโท/เอก ภาคการศึกษาสุดท้ายในชั้น (coursework)

๓. รายงานผลเป็นรายหลักสูตร