ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เพื่อให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ จึงขอให้แต่ละหลักสูตรได้ดำเนินการเลือกประธานและกรรมการตรวจประมินคุณภาพภายตามรายละเอียดรายชื่อดังนี้.

      ๑ รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      ๒ รายชื่อคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของ สกอ. เพื่อการเผยแพร่ หลักสูตร TQR  

      ๓ รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด