โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ณ วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

โดยมี พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ และทีมงานสำนักงานประกันคุณภาพ

มีผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้จำนวน ๓๐ รูป/คน