เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565

       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ zoom ออนไลน์ โดยมี
       พระมหาเผื่อน กิตติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานที่ประชุม มี อาจารย์ นุชนภา รื่นอบเชย เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีพระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของทั้งใน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 375 รูป/คน