“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ครั้งที่ 2

“เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567

 

          วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 สำนักงานประกันคุณภาพ นำโดย พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ถนนศรีอยุธยา มีพิธีเปิดโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี มีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดย ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ บรรยาย หัวข้อ หมวด 1: การนำองค์กร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ : การนำองค์กร (ระดับสถาบัน) และ ผศ.ทพ.อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยาย หัวข้อ การแบ่งปันประสบการณ์ : การนำองค์กร (ระดับคณะ) ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 850 คน และมีส่วนงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ใช้ เกณฑ์ EdPEx สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน 115 รูป/คน