รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

Book Cover: รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในรอบปี ๒๕๔๙  ได้นำเอาข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการตรวจประเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) ได้ให้ไว้มาเป็นกรอบ ทำให้นโยบาย แผนงาน โครงการของมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายทุกประการ  มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทำการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์ ทั้งหมด ๒๑ ส่วนงานหลัก นำมาสรุปเป็นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานประจำปีเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกฉบับนี้ขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยยึดตามกรอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ผลการดำเนินงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกนี้ จะเป็นปัจจัยนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

Published:
Tags: