รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

Book Cover: รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ เป็นภาพรวมของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามพันธกิจและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่ รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้จึงเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

Published:
Tags: