รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

Book Cover: รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

รายงานผลการประเมินตนเองเล่มนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ภายใต้ ๙ องค์ประกอบ ๕๖ ตัวบ่งชี้  โดยพิจารณาว่าการดำเนินการได้มีการวางแผนไว้หรือไม่ ได้ดำเนินการตามแผนอย่างไร มีการประเมินผลการดำเนินงานหรือไม่ และนำผลการประเมินงานในรอบปีก่อนๆ มาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานใหม่อย่างไร  โดยเขียนเป็นความบรรยายแยกเป็นองค์ประกอบทีละตัวบ่งชี้  จากนั้นก็ประเมินตนเองว่าผลการดำเนินงานอยู่ในระดับใด และมีหลักฐานอ้างอิง ซึ่งไม่สามารถจะบรรจุอยู่ในรายงานสรุปผลประเมินตนเองได้ แต่จะจัดทำเป็นเอกสารประกอบการตรวจสอบ โดยขอใช้อ้างอิงเป็นรหัสเอกสาร

Published:
Tags: