รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

Book Cover: รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ เป็นภาพรวมของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามพันธกิจและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหรือไม่ รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้จึงเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

Published:
Tags: