รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

Book Cover: รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ เป็นภาพรวมของการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมดทั้ง ส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งถือเป็นกระบวนการในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามพันธกิจและกลไกการประกันคุณภาพการ ศึกษาหรือไม่ รายงานการประเมินตนเองเล่มนี้จึงเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

Published:
Tags: