รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Book Cover: รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเล่มนี้ เป็นการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ แสดงถึงผลการดำเนินงาน ผลการประเมินตนเอง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา และทิศทางการพัฒนาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ประกอบด้วย ๙ องค์ประกอบ ๔๒ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นปัจจัยนำเข้า (Input) ๔ ตัวบ่งชี้ กระบวนการ (Process) ๑๘ ตัวบ่งชี้ ผลผลิต/ผลกระทบ (Output/Impact) ๒๐ ตัวบ่งชี้ ใช้ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

Published:
Tags: