กำหนดการตรวจประเมินระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ลำดับที่ ส่วนงาน ชื่อ-ฉายา/นามสกุล หมายเหตุ
วิทยาเขตหนองคาย ผศ.เชษฐา  จักรไชย ประธานกรรมการ
พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. กรรมการ
พระมหาคำพันธ์ ปภากโร,ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง  กก./เลขานุการ 
วิทยาเขตเชียงใหม่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ. ดร. กรรมการ
พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ. ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี กรรมการ
รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กก./เลขานุการ 
วิทยาเขตนครราชสีมา รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา ประธานกรรมการ
พระครูโกศลศาสนบัณฑิต,รศ.ดร.   กรรมการ
พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ
ผศ.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กก./เลขานุการ 
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ  สุปณฑิโต,ผศ. กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กก./เลขานุการ 
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ 
ดร.วิรัตน์ ภูทองเงิน ผู้ประสานงาน
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง  ประธานกรรมการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ. ดร.      กรรมการ
นายประเด่น แบนปิง กก./เลขานุการ 
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ
พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ 
วันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร ประธานกรรมการ
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. กรรมการ
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.  กรรมการ
รศ.พลวัฒน์ ชุมสุข กรรมการ
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กก./เลขานุการ 
วิทยาเขตแพร่ รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม,ผศ. กรรมการ
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ
ผศ.บรรจง โสดาดี กก./เลขานุการ 
๑๐ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ประธานกรรมการ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. กรรมการ
ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ
ผศ.ดร.แสวง นิลนามะ กรรมการ
นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก./เลขานุการ 
๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ผศ. ดร. กรรมการ
พระครูสิริสุตานุยุต,ผศ.ดร.  กรรมการ
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กก./เลขานุการ 
๑๒ วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  ประธานกรรมการ
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม, ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ 
๑๓ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ผศ.เชษฐา  จักรไชย ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ 
๑๔ วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม กรรมการ
ผศ.ประเด่น แบนปิง กก./เลขานุการ 
วันที่ ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๑๕ วิทยาเขตขอนแก่น ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ. ดร.    กรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กก./เลขานุการ 
๑๖ วิทยาเขตพะเยา ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล ประธานกรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ. ดร.    กรรมการ
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ
ผศ.คำพันธ์ วงศ์เสน่ห์ กรรมการ
รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช กก./เลขานุการ 
๑๗ วิทยาเขตสุรินทร์ ผศ.ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์  ประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ  สุปณฑิโต, ผศ. กรรมการ
พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ
นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก./เลขานุการ 
๑๘ วิทยาลัยสงฆ์เลย ผศ.ดร.นิคม มูลเมือง  ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กก./เลขานุการ 
๑๙ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช รศ.ดร.สมเดช  มุงเมือง ประธานกรรมการ
พระมหาโกมล กมโล,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กก./เลขานุการ 
๒๐ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์  ประธานกรรมการ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ. กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กก./เลขานุการ 
๒๑ วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ 
วันที่ ๒๒ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕
๒๒ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี
ศรีไพบูลย์
ผศ.ธวัชชัย ประหยัดวงศ์  ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต, ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ 
วันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๒๓ วิทยาเขตนครสวรรค์ รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ ประธานกรรมการ
พระครูโสภณปริยัติสุธี,รศ.ดร. กรรมการ
พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง กรรมการ
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กก./เลขานุการ 
๒๔ วิทยาลัยสงฆ์สุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.นพดล จันระวัง ประธานกรรมการ
พระชยานันทมุนี,ผศ.ดร.   กรรมการ
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง  กก./เลขานุการ 
๒๕ วิทยาลัยสงฆ์อุทัยธานี ดร.ประจักร์  รอดอาวุธ ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ 
๒๖ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี
ศรีสุวรรณภูมิ
รศ.ดร. อุษาพร เสวกวิ ประธานกรรมการ
พระครูอรุณสุตาลังการ,รศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ฟองคำ กก./เลขานุการ 
๒๗ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ประธานกรรมการ
พระครูวิริยธรรมานุศาสก์,ดร. กรรมการ
รศ.ฉวีวรรณ สุวรรณาภา กก./เลขานุการ 
๒๘ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธานกรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, ผศ. ดร. กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กก./เลขานุการ 
๒๙ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ผศ.ดร. ศันสนีย์ จะสุวรรณ์  ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.บรรจง โสดาดี กก./เลขานุการ 
วันที่  ๒๙-๓๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓๐ วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ผศ.ปรัชญา  ชะอุ่มผล ประธานกรรมการ
พระศรีศาสนบัณฑิต,ผศ. กรรมการ
นางไฉไลฤดี  ยุวนะศิริ กก./เลขานุการ 
วันที่ ๑-๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓๑ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รศ.วันทนีย์ แสนภักดี ประธานกรรมการ
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ
ผศ.บรรจง โสดาดี กก./เลขานุการ 
๓๒ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ผศ.ดร.พิทักษ์  อยู่มี ประธานกรรมการ
พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,ผศ.ดร.    กรรมการ
ผศ.สมคิด นันต๊ะ กก./เลขานุการ 
๓๓ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี รศ.ดร.เชวศักดิ์ รักเป็นไทย ประธานกรรมการ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ. กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ 
๓๔ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง รศ.ดร.สมเดช  มุงเมือง ประธานกรรมการ
พระมหาสุเทพ  สุปณฑิโต,ผศ. กรรมการ
นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก./เลขานุการ 
๓๕ วิทยาลัยสงฆ์
พุทธปัญญาศรีทวารวดี
รศ.ดร.พินิจ หวังสมนึก ประธานกรรมการ
พระมหาสมพงษ์ คุณากโร,ผศ.ดร. กรรมการ
ผศ.ประเด่น แบนปิง กก./เลขานุการ 
วันที่ ๒๒-๒๔  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๓๖ บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ
พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร.      กรรมการ
พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ,ศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน กรรมการ
ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง  กก./เลขานุการ 
๓๗ คณะมนุษยศาสตร์ ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ
พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร. กรรมการ
พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.  กรรมการ
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ
ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กก./เลขานุการ 
วันที่ ๒๙-๓๑  สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
๓๘ คณะพุทธศาสตร์ ผศ.ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง ประธานกรรมการ
พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ,ผศ.ดร. กรรมการ
รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการ
ดร.ศตพล ใจสบาย กรรมการ
ผศ.ดร.ฐานิดา มั่นคง กก./เลขานุการ 
๓๙ คณะครุศาสตร์ ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ ประธานกรรมการ
พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร,รศ.ดร.    กรรมการ
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ. กรรมการ
รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร กรรมการ
ผศ.สุดธิดา พ่วงเฟื่อง กก./เลขานุการ 
๔๐ คณะสังคมศาสตร์ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ
พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. กรรมการ
พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ,ดร. กรรมการ
ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ
นางสาวสกุณา คงจันทร์ กก./เลขานุการ