หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree)

หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree)

ที่เป็นหลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

 

 

๑. หลักสูตรประกาศนียบัตร

 

ที่

รายชื่อหลักสูตร

ศาสตร์ที่บูรณาการ

ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์

การบริหาร และ พระพุทธศาสนา

ประกาศนียบัตรพุทธเกษตร

พุทธศาสนา และ เกษตรศาสตร์

ประกาศนียบัตรพุทธศิลปศึกษา

พุทธศาสนา และ ศิลปกรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตรการให้คำปรึกษาเชิงพุทธจิต

พุทธศาสนา และ จิตวิทยา

ประกาศนียบัตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธ

พุทธศาสนา และ จิตวิทยา

ประกาศนียบัตรการเสริมสร้างคุณค่าและสมรรถภาพวิถีพุทธสำหรับผู้สูงอายุ

พุทธศาสนา และ แพทยศาสตร์

 

๒. หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

ที่

รายชื่อหลักสูตร

ศาสตร์ที่บูรณาการ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พระพุทธศาสนา และ ศิลปกรรม

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนาและจิตวิทยาแนะแนว

การสอนพระพุทธศาสนา และ จิตวิทยาแนะแนว

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  

พุทธศาสนา และ จิตวิทยา

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

การจัดการ และ พุทธศาสนา

 

๓. หลักสูตรระดับปริญญาโท

 

ที่

รายชื่อหลักสูตร

ศาสตร์ที่บูรณาการ

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ

พุทธศาสนา และ นิเทศศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรม

การสื่อสาร

พุทธศาสนา และ นิเทศศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

พุทธศาสนา และ การจัดการความขัดแย้ง

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

พุทธศาสนา และ การบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  

พุทธศาสนา และ จิตวิทยา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวิตและความตาย

พุทธศาสนา และ จิตวิทยา

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

การจัดการ และ พุทธศาสนา

Master of Philosophy Program in Peace Studies (International Programme)

พุทธศาสนา และ การจัดการความขัดแย้ง

หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พุทธศาสนา และ ศิลปกรรมศาสตร์

 

๔. หลักสูตรระดับปริญญาเอก

 

ที่

รายชื่อหลักสูตร

ศาสตร์ที่บูรณาการ

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

พุทธศาสนา และ การจัดการความขัดแย้ง

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา

พุทธศาสนา และ การบริหารการศึกษา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา  

พุทธศาสนา และ จิตวิทยา

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

การจัดการ และ พุทธศาสนา

Doctor of Philosophy Program in Peace Studies (International Program)

พุทธศาสนา และ การจัดการความขัดแย้ง

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธนวัตกรรม

การสื่อสาร

พุทธศาสนา และ นิเทศศาสตร์

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พุทธศาสนา และ ศิลปกรรมศาสตร์

โหลดไฟล์เป็นเอกสาร PDF

 

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕