จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๗ ฉบับที่ ๑

สรุปการดำเนินการประกันของมหาวิทยาลัยในรอบไตรมาสที่ ๔ ของปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๖ จากคณะกรรมการ สกอ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ที่วังน้อย และที่จังหวัดหนองคาย ข้อบังคับว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และ บทความเรื่อง "ใครทำประกันหลักสูตร" โดย อาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ

Published:
Tags: