จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๑

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๕๙ ฉบับที่ ๑

สรุปการดำเนินการประกันของมหาวิทยาลัยในรอบไตรมาสที่ ๑ ของปี ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี ๒๕๕๗ จากคณะกรรมการ สกอ โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

Published:
Tags: