จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๒

Book Cover: จุลสารประกันคุณภาพ ปี ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๒

จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ ในฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหา ข่าวสาร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาหลากหลายเนื้อหาข่าวสาร อาทิ
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียน SAR ของคณะในส่วนกลาง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ส่วนกลาง ปี ๒๕๖๐
- การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน มจร ส่วนกลาง ปีการศึกษา ๒๕๕๙
- บทความพิเศษจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา

Published:
Tags: